wfis
uni lodz
Uniwersytet Łódzki
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Katedra Astrofizyki Wysokich Energii
90-236 Łódź, Pomorska 149, Polska
uni lodz

Zaloguj

Zarejestruj

Regulamin obowiązujący w I Pracowni Fizycznej


1.
Głównym celem I Pracowni Fizycznej jest nauczanie podstaw metrologii i wprowadzenie w podstawy fizyki doświadczalnej. Ćwiczenia wykonywane są w Pracowni w sposób wynikający zarówno z celu Pracowni jak i zasad bezpieczeństwa, zwanych dalej zasadami wykonywania ćwiczeń lub krótko instrukcją BHP

2.
Wyznaczone tematy ćwiczeń i daty ich wykonywania (grafiki) wywieszane są na tablicy ogłoszeń. W spisie ćwiczeń, znajdującym się na tej samej tablicy obok tematu ćwiczenia podana jest literatura dotycząca danego ćwiczenia. Pierwsza pozycja na liście odnośników określa literaturę obowiązkową, z której należy skorzystać przygotowując się do zajęć. w przyszłości grafiki będą również umieszczone na tej stronie.

3.
Przygotowanie się do zajęć obejmuje: znajomość celu ćwiczenia, umiejętność definiowania mierzonych w ćwiczeniu wielkości fizycznych i znajomość przewidywań teoretycznych co do ich wartości i współzależności, zrozumienia metod pomiaru oraz posiadania podstawowych wiadomości o przyrządach i sposobach ich zastosowania.
Prowadzący ćwiczenie ma prawo nie dopuścić do wykonania bądź kontynuowania doświadczenia tego studenta, który nie zna w dostatecznym stopniu metod pomiaru lub nie stosuje się do zasad bezpieczeństwa.

4.
Na zajęcia należy zgłaszać się z arkuszem formatu A4 zawierającym w tabeli: imię i nazwisko, rok i kierunek studiów, numer grupy, datę wykonania oraz temat ćwiczenia. Ponadto, w arkuszu pomiarowym powinien znaleźć się schemat układu pomiarowego (o ile z opisu ćwiczenia wynika konieczność łączenia przyrządów) i plan wykonywania pomiarów. w arkuszu należy zapisywać na bieżąco wyniki pomiarów i wszystkie istotne informacje, np. nominalne dokładności stosowanych mierników. Po zakończeniu pomiarów dyżurny laborant potwierdza swoim podpisem zdanie przez studenta zestawu pomiarowego, a prowadzący ćwiczenia – wykonanie pomiarów. Arkusz pomiarowy musi być bezwzględnie dołączony do sprawozdania z ćwiczenia; sprawozdanie bez arkusza podpisanego przez prowadzącego zajęcia nie będzie zaliczone.

5.
Sprawozdanie powinno zawierać podstawowe informacje o układzie pomiarowym i przyjętych oznaczeniach wielkości fizycznych, tabele wyników pomiarów, krótki opis metody obliczeń wraz z wartościami pośrednimi, wyniki końcowe wraz z oceną dokładności i dyskusję wyników (wnioski z przebiegu doświadczenia). Jeżeli celem ćwiczenia jest m.in. wyznaczenie zależności jednej wielkości fizycznej od drugiej, to zależność ta powinna być przedstawiona również w postaci przejrzystego wykresu. W przypadku korzystania podczas obliczeń z programu komputerowego należy podać jego nazwę i znać podstawy metody obliczeń zastosowanej w tym programie.

6.
Na końcową ocenę ćwiczenia mają wpływ następujące czynniki: stopień przygotowania do ćwiczenia i umiejętność optymalizacji pomiarów, sprawność w wykonywaniu pomiarów, jakość uzyskanego wyniku i oceny dokładności, adekwatność zastosowanej metody obliczeń, wnikliwość i poprawność wniosków końcowych oraz forma sprawozdania – jego przejrzystość, styl i estetyka.

7.
Sprawozdanie należy oddać na następnych zajęciach. Na kolejnych zajęciach student powinien zostać poinformowany, czy zastało ono zaliczone i jakie błędy bądź niedociągnięcia ono zawiera. Termin oddania sprawozdania w wyjątkowych wypadkach może być przedłużony przez prowadzącego o jeden tydzień. Nieoddanie sprawozdania w tym terminie jest równoznaczne z niezaliczeniem ćwiczenia. Wyjątkiem od tej reguły jest jedynie odpowiednio długa niezdolność do zajęć potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem lekarskim.

8.
Jeżeli sprawozdanie zawiera istotne błędy lub nie spełnia w stopniu dostatecznym podstawowych wymogów student ma prawo poprawić je lub uzupełnić, ale powinno być ono pod rygorem niezaliczenia ćwiczenia oddane na kolejnych zajęciach. Cykl zaliczenia ćwiczenia nie powinien przekroczyć granicy czterech tygodni licząc od daty jego wykonania.
Jeżeli wyniki pomiarów zawierają błędy uniemożliwiające uzyskanie poprawnego wyniku końcowego, a źródłem tych błędów była nieznajomość metody pomiaru lub lekceważenie zasad wykonywania ćwiczeń to stanowi to podstawę do niezaliczenia ćwiczenia bez prawa jego powtarzania. Student ma wówczas prawo do przydziału innego ćwiczenia, które wykonuje w innej grupie ćwiczeniowej lub w terminie rezerwowym, ale po zaliczeniu sprawdzianu (kolokwium wstępnego) z przygotowania do ćwiczenia. Liczba tak wyznaczonych ćwiczeń w semestrze nie powinna w zasadzie przekroczyć trzech.

9.
Warunkiem semestralnego zaliczenia Pracowni jest zaliczenie 12-tu ćwiczeń w przypadku zajęć w wymiarze 45 godzin i 8-miu ćwiczeń (nie licząc ćwiczeń zerowych) w przypadku zajęć w wymiarze 30 godzin, oraz jednego lub dwóch sprawdzianów praktycznych. Liczbę i formę sprawdzianów określa prowadzący zajęcia w porozumieniu z kierownikiem Pracowni.

10.
Zaległości spowodowane nieusprawiedliwioną nieobecnością na zajęciach lub niedostatecznym przygotowaniem do zajęć powinny być wyrównane w terminie trzech tygodni - poprzedza je zawsze kolokwium sprawdzające a student sam poszukuje grupy ćwiczeniowej w której dane ćwiczenie jest wolne. Pracownia nie jest czynna w okresie sesji egzaminacyjnej i w przerwie międzysemestralnej!
11.
Podczas zajęć w Pracowni należy ściśle stosować się do zasad wykonywania ćwiczeń. Bezwzględnie obowiązującą zasadą jest zasada zakazu włączania jakichkolwiek źródeł napięcia bez zgody prowadzącego ćwiczenia. W czasie zajęć student jest odpowiedzialny materialnie za skutki wynikłe z nieprzestrzegania zasad wykonywania ćwiczeń bądź zwykłej nieostrożności.
12.
Student, który otrzymał, jego zdaniem, zaniżone oceny może ubiegać się u prowadzącego ćwiczenia o sprawdzian komisyjny, a przypadku odmowy może zwrócić się na piśmie w tej sprawie do kierownika Pracowni. Od decyzji kierownika Pracowni przysługuje odwołanie się do kierownika Katedry Astrofizyki Wysokich Energii.Wpisu zaliczenia do indeksu dokonuje kierownik Pracowni lub osoba upoważniona przez kierownika Katedry Astrofizyki Wysokich Energii. Wpis ten uzyskać można po uregulowaniu ewentualnych zadłużeń wobec Pracowni, wynikających z konsekwencji punktu 11.