wfis
uni lodz
Uniwersytet Łódzki
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Katedra Astrofizyki Wysokich Energii
90-236 Łódź, Pomorska 149, Polska
uni lodz

Zaloguj

Zarejestruj

Regulamin Pracowni Elektrotechniki

1.
W ramach I Pracowni Fizycznej została wydzielona Pracownia Elektrotechniki, gdzie część ćwiczeń i sprzęt służy do nauczania podstaw elektrotechniki wraz z elementami miernictwa elektrycznego.

Przedmiot "Podstawy elektrotechniki i elektroniki" to 15 godzin wykładu i 30 godzin ćwiczeń laboratoryjnych, z których 15 godzin odbywa się w I PF w pierwszej części semestru a pozostałe 15 godzin w Pracowni Elektronicznej w drugiej części semestru.

Wymiar 15 godzin to 5 spotkań po 3 godziny lekcyjne.
2.
Głównym celem Pracowni Elektrotechniki jest praktyczne nauczanie podstaw elektrotechniki i wprowadzenie w podstawy metrologii. Ćwiczenia wykonywane są w sposób wynikający zarówno z celu Pracowni jak i zasad bezpieczeństwa, zwanych dalej zasadami wykonywania ćwiczeń lub krótko instrukcją BHP
3.
Wyznaczone tematy ćwiczeń i daty ich wykonywania (grafiki) wywieszane są na tablicy ogłoszeń. Równolegle grafiki będą również umieszczone na stronie internetowej http://kawe.wfis.uni.lodz.pl w zakładce I Pracownia Fizyczna.
4.
Przygotowanie się do zajęć obejmuje: znajomość celu ćwiczenia, umiejętność definiowania mierzonych w ćwiczeniu wielkości, zrozumienia metod pomiaru oraz posiadania podstawowych wiadomości o przyrządach i sposobach ich zastosowania. Prowadzący ćwiczenie ma prawo nie dopuścić do wykonania bądź kontynuowania doświadczenia tego studenta, który nie zna w dostatecznym stopniu metod pomiaru lub nie stosuje się do zasad bezpieczeństwa.
5.
Na zajęcia należy zgłaszać się z arkuszem formatu A4 zawierającym w tabeli: imię i nazwisko, rok i kierunek studiów, numer grupy, datę wykonania oraz temat ćwiczenia. Ponadto, w arkuszu pomiarowym powinien znaleźć się schemat układu pomiarowego (o ile z opisu ćwiczenia wynika konieczność łączenia przyrządów) i plan wykonywania pomiarów. W arkuszu należy zapisywać na bieżąco wyniki pomiarów i wszystkie istotne informacje, np. nominalne dokładności stosowanych mierników. Po zakończeniu pomiarów dyżurny laborant potwierdza swoim podpisem zdanie przez studenta zestawu pomiarowego. Arkusz pomiarowy musi być bezwzględnie dołączony do raportu sporządzanego po wykonaniu każdego ćwiczenia.
6.
Raport powinien zawierać podstawowe informacje o układzie pomiarowym i przyjętych oznaczeniach wielkości elektrycznych, tabele wyników pomiarów, krótki opis metody obliczeń wraz z wartościami pośrednimi, wyniki końcowe wraz z oceną dokładności i dyskusję wyników (wnioski z przebiegu doświadczenia). Jeżeli celem ćwiczenia jest m.in. wyznaczenie zależności jednej wielkości elektrycznej od drugiej, to zależność ta powinna być przedstawiona również w postaci przejrzystego wykresu.
7.
Na końcową ocenę ćwiczenia mają wpływ następujące czynniki: stopień przygotowania do ćwiczenia, sprawność w wykonywaniu pomiarów, jakość uzyskanego wyniku i oceny dokładności, wnikliwość i poprawność wniosków końcowych oraz forma raportu – jego przejrzystość i estetyka.
8.
Raport należy oddać na koniec zajęć. Na kolejnych zajęciach student powinien zostać poinformowany, czy ćwiczenie zastało zaliczone i jakie błędy bądź niedociągnięcia zawierał raport. W wyjątkowych wypadkach, gdy student nie zdąży sporządzić raportu, prowadzący zajęcia może zezwolić na jego dokończenie w domu i wtedy należy go oddać na następnych zajęciach. Nieoddanie raportu w tym terminie jest równoznaczne z niezaliczeniem ćwiczenia.
9.
Jeżeli raport zawiera istotne błędy lub nie spełnia w stopniu dostatecznym podstawowych wymogów student ma prawo poprawić go lub uzupełnić, ale powinien być on pod rygorem niezaliczenia ćwiczenia oddany na kolejnych zajęciach. Cykl zaliczania ćwiczenia nie powinien przekroczyć granicy dwóch tygodni licząc od daty jego wykonania.
10.
Zaległości spowodowane usprawiedliwioną nieobecnością na zajęciach, (potwierdzoną zwolnieniem lekarskim) lub niedostatecznym przygotowaniem do zajęć powinny być wyrównane w terminie dwóch tygodni - poprzedza je zawsze kolokwium sprawdzające a student sam poszukuje grupy ćwiczeniowej, w której dane ćwiczenie może wykonać. Pracownia nie jest czynna w okresie sesji egzaminacyjnej i w przerwie międzysemestralnej!
11.
Podczas zajęć w Pracowni należy ściśle stosować się do zasad wykonywania ćwiczeń. Bezwzględnie obowiązującą zasadą jest zasada zakazu włączania jakichkolwiek źródeł napięcia bez zgody prowadzącego ćwiczenia. W czasie zajęć student jest odpowiedzialny materialnie za skutki wynikłe z nieprzestrzegania zasad wykonywania ćwiczeń bądź zwykłej nieostrożności.
12.
Warunkiem zaliczenia Pracowni Elektrotechniki jest zaliczenie 5-ciu ćwiczeń łącznie z ćwiczeniem zerowym oraz sprawdzianu teoretycznego lub praktycznego. Formę sprawdzianu określa prowadzący zajęcia w porozumieniu z wykładowcą.
13.
Wpisu zaliczenia do indeksu dokonuje na podstawie ocen cząstkowych wykładowca przedmiotu "Podstawy elektrotechniki i elektroniki" lub osoba upoważniona przez niego. Wpis ten uzyskać można po uregulowaniu ewentualnych zadłużeń wobec Pracowni, wynikających z konsekwencji punktu 11.